loader image

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่สดใสกว่าเดิมให้เด็กๆ

เจอเนสส์ คิดส์ อุทิศตนเพื่อสร้างผลกระทบในด้านบวกให้แก่เด็กทั่วโลก ในฐานะมูลนิธิการกุศล501(c)(3)ที่ไม่แสวงหาผลกำไร เจอเนสส์ คิดส์ ได้รับทุนและการสนับสนุนจากปัจเจกชน

ในหลากหลายชุมชน ซึ่งมีความห่วงใยและต้องการสืบสานพันธกิจ  เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับผู้เยาว์ในชุมชนด้อยโอกาสทั่วโลก

X